^Na górę strony
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

 Witamy na stronie Przedszkola Publicznego "Naszych Dzieci"
z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach!

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

 

Rekrutacja ogólnodostępna do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Komorniki
odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę www.nabor.pcss.pl/komorniki
od 01 marca 2019 do 15 marca 2019 r.
Szczegóły na stronie www.komorniki.pl

 


Placówka prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 w rekrutacji ogólnodostępnej
w Gminie Komorniki oraz przez cały rok do oddziałów przedszkolnych:

     

     - Wesołe Krasnale rocznik 2014

     - Zabawne Smerfiki rocznik 2015

     - Radosne Słoneczka rocznik 2016

     

 

 

  

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 03/01/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

 

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 , Prawo Oświatowe rozdział 6 art. 131, 149, 150, 155, 157, 158, 160, 161 ( Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.);

2. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. 2017 poz. 610);

3. Statut Przedszkola Publicznego Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach;

4. Uchwała Rady Gminy XXXI/323/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

5. Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki nr 15/2019 z dnia 15 stycznia 2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki na rok szkolny 2019/2020.

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach.

2. Prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w rekrutacji mogą wziąć udział dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

4. Dzieci 6 letnie ( ur. w 2013 ) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

5. Dziecko 6 letnie, na wniosek rodzica może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

6. Dzieci urodzone w latach 2014, 2015, 2016 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym do wskazanego we wniosku przedszkola, Wójt Gminy Komorniki wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 2

 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Komorniki;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Komorniki;

3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Publicznego Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach;

4) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach;

 5) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję rekrutacyjną w przedszkolu przeprowadzającym rekrutację;

6) Wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i/lub więcej dzieci;

7) Samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

8) Rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, prawnego opiekuna dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

9) Kandydacie - należy przez to rozumieć dziecko objęte rekrutacją do przedszkola publicznego;

10) Wniosku - należy przez to rozumieć „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w wersji papierowej i elektronicznej;

 11) Deklaracji - należy przez to rozumieć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu” w wersji papierowej.

12) OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej;

13) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Komorniki;

14) Systemie naboru - należy przez to rozumieć System Rekrutacji Elektronicznej do przedszkoli publicznych prowadzony drogą internetową.

 

Tok postępowania rekrutacyjnego .

§ 3

1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci spoza obszaru gminy.

3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

4. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.

5. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2017 mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.

6. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, o ile warunki lokalowe i kadrowe będą w stanie zaspokoić potrzeby dziecka

7. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest zgodna z liczbą miejsc, przyjęć do przedszkola dokonuje Dyrektor.

8. W przypadku większej liczby zgłoszeń, Dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie z Regulaminem.

9. Zgłoszenia kandydata można dokonać do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli. We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych i złożyć ją w przedszkolu pierwszego wyboru.

10. Wzór wniosku zgłoszenia jest określany przez Wójta w drodze zarządzenia.

11. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny, podpis na deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 04.02.2019r. do 15.02.2019r.

12. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę kontynuację wychowania przedszkolnego w kolejnym roku.

13. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na kolejny rok szkolny.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 4

1. Rekrutację do przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie pisemnego ogłoszenia.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca , co roku na kolejny rok szkolny.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin i miejsce składania przez rodziców wniosków zgłoszenia i deklaracji oraz informację o miejscu udostępnienia Regulaminu.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:

1) na stronie internetowej przedszkola;

2) na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 5

1.Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru.

2.System kwalifikuje kandydatów na wolne miejsca w przedszkolu biorąc pod uwagę preferencje, ale ostatecznym uznawanym kryterium jest liczba uzyskanych przez kandydata punktów.

3. Elektroniczny system naboru do przedszkoli na terenie Gminy Komorniki gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

4. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola trwa od 1 marca do 15 marca i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.

5. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/komorniki

6. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, a następnie wydrukować i podpisany przez obojga rodziców/opiekunów dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.

7. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą pobrać wniosek w dowolnym przedszkolu, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru, którego dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.

8. Zarejestrowane w systemie naboru wnioski, zostaną przez system automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami zawartymi w § 6 Regulaminu.

9. Dyrektor odpowiada za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do wniosku ze zgłoszeniem w systemie i wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia karty.

 10. Warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku jest złożenie przez rodziców dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w Regulaminie.

11. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

§ 6

1.      W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w §.3 ust. 1, niż ilość wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, w pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 131 ust.1 ustawy Prawo oświatowe) i ich wartości:

Kryterium Punkty

1) Wielodzietność rodziny kandydata – 50 pkt

2) Niepełnosprawność kandydata - 50 pkt

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 50 pkt

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 50 pkt

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 50 pkt

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 50 pkt

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 50 pkt

2. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego etapu rekrutacji.

3. W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki nr XXXI/323/2017 z 23.02.2017 r.) i ich wartości:

Kryterium Punkty

 1) Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/ studiującego dziennie/ prowadzącego działalność rolniczą, samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt

2) Wskazanie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko -8 pkt

3) Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja - 6  pkt

4) Rodzeństwo biorące udział w rekrutacji do tego samego przedszkola w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja - 5 pkt

5) Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie - 4 pkt

6) Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny - 2 pkt.

§ 7

1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata:

 I. Kryteriów głównych:

1) dla kryterium 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) dla kryterium 2, 3, 4, 5, - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zm.);

3) dla kryterium 6 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4) dla kryterium 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

II. Kryterium dodatkowych:

1) dla kryterium 1 - oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;

 2) dla kryterium 2 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;

3) dla kryterium 5 - oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 8

1. Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez kandydata, rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

3. Przewodniczący komisji może:

1) zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);

2) zwrócić się do Wójta celem potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach 6.

 4. Wójt w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji lub może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

5. O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji.

6. W przypadku niepotwierdzenia w wyznaczonym terminie okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

7. Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.

8. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci urodzonych w roku kolejnym - późniejszym, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka - od najstarszego do najmłodszego.

9. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci spoza gminy, uwzględniając kryteria dodatkowe. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców zamieszkałych poza terenem Gminy a jednocześnie pracujących na terenie Gminy i na jej rzecz.

§ 9

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola odbywa się w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 20 marca o godz. 12:00.

§ 10

1. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w ciągu 3 dni od dnia wywieszenia list, zgłoszenia się do przedszkola celem złożenia pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

2. Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.

3. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierające imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia kandydata do przedszkola są wywieszane w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 27 marca o godz. 12:00.

4. O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci są przyjmowani w kolejności począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów.

5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola są zobowiązani do podpisania Oświadczenia Woli zobowiązującego do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych, w terminie podanym w § 15 ust. 10.

6. Niepodpisanie oświadczenia w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 10 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

§ 11

1. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola służy prawo złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Skład i prace komisji

§ 12

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna.

2. Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje Komisję i wyznacza jej przewodniczącego.

3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli przedszkola.

4. W pracach komisji może, na wniosek Dyrektora, uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

5. W Komisji Rekrutacyjnej nie mogą brać udziału:

- Dyrektor przedszkola,

 - osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym w przedszkolu.

6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom Komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń Komisji.

7. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji uczestniczy co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład Komisji.

8. Do zadań Komisji należy:

1) weryfikacja spełnienia przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

3) sporządzenie protokołu z posiedzenia, do którego załącza się listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki;

4) sporządzenie protokołu z posiedzenia, do którego załącza się listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia Komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

10. Dokumentacja z rekrutacji przechowywana jest w przedszkolu.

11. W pracach komisji uczestniczą tylko jej członkowie.

12. Osoby wchodzące w skład Komisji są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać  dobra osobiste kandydata lub jego rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

Zasady przyjmowania dzieci z listy rezerwowej

§ 13

1. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, dyrektor przyjmuje dzieci z listy rezerwowej, wg ilości punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której zwolniło się miejsce.

2. Listę rezerwową generuje system naboru.

3. W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów zostaje powołana Komisja Odwoławcza w składzie co najmniej 3 nauczycieli.

4. Na wniosek dyrektora w pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organu prowadzącego lub Rady Gminy Komorniki.

5. Komisja weryfikuje ponownie otrzymane dokumenty biorąc pod uwagę kryteria zawarte w § 6.

6. Z posiedzenia Komisji odwoławczej sporządzony zostaje protokół.

 

Terminy

§ 14

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

1.      Od 04 – 15 lutego 2019 składanie przez rodziców pisemnych deklaracji o kontynuacji korzystania z usług przedszkolnych.

§15

Rekrutacja podstawowa

1. Od 1 do 15 marca odbywa się rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny. W tym okresie trwa składanie wniosków dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru.

2. Od 18 do 19 marca trwają prace komisji – weryfikacja danych zawartych w oświadczeniach.

3. 20 marca o godz. 12:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru.

4. Od 20 marca, od godz. 12 do 25 marca przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców. Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

 5. 27 marca o godz.12:00 wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

6. Od 27 marca do 02 kwietnia – przyjmowanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

7. W terminie 5 dni od wpłynięcia wniosku o uzasadnienie – przygotowanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.

8. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia od Komisji Rekrutacyjnej - przyjmowanie odwołań do Dyrektora od rozstrzygnięcia Komisji.

9. W terminie 7 dni od wpływu odwołania – przygotowanie przez Dyrektora odpowiedzi na odwołanie.

10. Od 21 do 30 maja – podpisywanie oświadczeń zobowiązujących do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych. Niepodpisanie oświadczenia w terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy dzieci przyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca

1. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu organizuje się nabór uzupełniający.

2. Od 06 do 08 maja – przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym.

3. Od 09 do 10 maja – weryfikacja wniosków o przyjęcia do przedszkola w naborze uzupełniającym przez Komisję.

4. 13 maja, godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

5. Od 13 do 15 maja – przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców.

6. 16 maja godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym.

§ 16

Przepisy końcowe

1. Przydział dzieci do właściwych oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Organizacja oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

3. Liczbę dzieci w grupach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie przedszkola.

 

 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2019 r.

 

           

                                                                                                            Dyrektor Przedszkola

                                                                                                            mgr inż. Kacper Jaszczak

 

Informacja Przedszkola Publicznego „Naszych Dzieci” z Oddziałami Integracyjnymi
dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do przedszkola
w roku szkolnym 2019/2020.

 

1. Administratorem danych osobowych jest ESRP sp. z o.o. organ prowadzący Przedszkole Publiczne „Naszych Dzieci” z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach przy ul. Czarna Droga 45, reprezentowane Prezesa zarządu;

2. Cel przetwarzania danych osobowych:

a. rekrutacja dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego;

3. Podstawa prawna przetwarzania:

a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.),

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

c. Uchwała Rady Gminy Komorniki nr XXXI/323/2017 z 23.02.2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Komorniki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gminy Komorniki,

4. Czas przetwarzania danych osobowych:

dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:

a. w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola przez okres uczęszczania do przedszkola;

b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

6. Mają Państwo prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);

b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO);

d. wniesienia skargi do Prezesa UODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

7. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a. Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1; 62-052 Komorniki;

b. Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Szczegóły w zakładce "Opłaty"

 

 Przedszkole prowadzi rekrutacje w ciągu roku szkolnego. Ilość miejsc jest ograniczona i zależna od dostępności wolnych miejsc.

Karta zgłoszenia dziecka (poza okresem rekrutacji ogólnodostępnej organizowanej na terenie Gminy Komorniki w terminie 1.03-15.03.2019 r. do pobrania  w zakładce  www.plewiskaprzedszkole.pl/dokumenty_do_pobrania lub w siedzibie Przedszkola ul. Czarna Droga 45, 62-064 Plewiska, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel. 601 29 35 32

 

                                                 

                                                  Wszelkie informacje pod numerem telefonu 601 29 35 32

                                                                            Serdecznie zapraszamy !

 

Projekt współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Image 1

Gmina Komorniki

Image 2

UKS Grunwald

Image 3

Energoraj

Copyright © 2013. Akademia Przedszkolaka Rights Reserved.

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.