^Na górę strony
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Opłaty

Działalność przedszkola jest finansowana przez Gminę Komorniki oraz Rodziców – w formie comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

2.   Zasady odpłatności za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w przedszkolu reguluje uchwała rady Gminy Komorniki.

3.     Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określonego przez gminę,

2)    opłaty za wyżywienie.

2.   Odpłatność za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

3.     Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

4.  Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin oraz minut świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

5.     W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: telefonicznie sms najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedniego.

6.  Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz przyjęty system ewidencji. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest skanowanie karty każdorazowo przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola.

7.     Za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole może zwolnić rodziców w sytuacji, gdy:

a)     Na każde kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola – ulga wynosi 25%.

b)  Na dziecko z rodziny pobierającej zasiłek rodzinny w myśl przepisów ustawy z dnie 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm. ) – ulga wynosi 25%.

c)     Na każde kolejne dziecko z rodziny pobierającej zasiłek rodzinny stosuje się dodatkową ulgę 25% za kolejne dziecko w przedszkolu.

d) na każde kolejne dziecko z rodziny pobierającej zasiłek rodzinny stosuje się dodatkową ulgę 25% za kolejne dziecko w przedszkolu

e)  na każde dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - ulga wynosi 50%.

f) na dziecko z rodziny wielodzietnej w rozumieniu par 1 ust 3 uchwały Rady Gminy Komorniki nr XLIX/424/2014 z dnia 31 maja 2014 w sprawie wprowadzenia programu wspierania rodzin wielodzietnych "Rodzina 5+" na terenie Gminy Komorniki - ulga wynosi 50%.

8. W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje max 50% zniżki.

9.     Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola. Podczas składania wniosku należy przedstawić oświadczenie z danymi niezbędnymi do ustalenia uprawnienia do zwolnienia lub ulgi.

10. Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

11. Zwolnić lub obniżyć opłaty ze względu na kryterium dochodowe może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola następuje na rok szkolny.

12.  W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

13. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiącanastępującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica dziecka, wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

14. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.

15.  W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

16.W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

17. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.

18. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest z uwzględnieniem cennika firmy kateringowej. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. W roku szkolnym 2018/19 stawka ta wynosi 11,00 zł.

19. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia danego miesiąca.

20.W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za zgłoszony w terminie do g. 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka.

 

Image 1

Gmina Komorniki

Image 2

UKS Grunwald

Image 3

Energoraj

Copyright © 2013. Akademia Przedszkolaka Rights Reserved.

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.