^Na górę strony
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NASZYCH DZIECI
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PLEWISKACH

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje ogólne o przedszkolu

§ 1. 1. Przedszkole Publiczne Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie:

1)        ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2)        ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3)        ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

4)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)

5)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578)

6)        niniejszego statutu.

2.      Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Plewiskach przy ulicy Czarna Droga 45.

3.      Organem prowadzącym jest ESRP sp. z o.o., ul. Czarna Droga 45, 62-064 Plewiska.

4.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

5.      Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Publiczne Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach

6.      Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

7.      Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:

Przedszkole Publiczne Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach

8.      Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Komorniki.

9.      Przedszkole może posiadać logo.

10.  Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor przedszkola w drodze zarządzenia z uwzględnieniem sytuacji, w jakich można go stosować oraz trybu uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach zarządzeniem nieokreślonych.

§ 2.Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

1)      przedszkole – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach

2)      nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola,

3)      rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

4)      dzieci – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1,

5)      podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej,

6)      program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

7)      dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora mgr inż. Kacpra Jaszczaka,

8)      ustawa o systemie oświaty należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

9)      Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

10)  ustawa – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

11)  Kodeks pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

12)  indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym,

13)  organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

14)  organ prowadzący – należy przez to rozumieć ESRP sp. z o.o.

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Określenie celów i zadań przedszkola

§ 3. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

  1. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeń na drodze wartości, jakimi są prawda, dobro i piękno.

  2. Przedszkole zapewnia w szczególności:

1)   bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego,

2)   rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)   zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)   opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,

5)   wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli,

6)   kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.

  1. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:

a)      zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,

b)      organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci,

c)      kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka,

d)      udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

     indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka i rodziców tego potrzebujących,

     udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

     udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,

     objęcie dzieci specjalistyczną pomocą, np. logopedyczną, terapeutyczną,

     współpracę z psychologiem i innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

     prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

     wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych,

e)      konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,

f)       organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom,

g)      umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:

        tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,

        tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,

        tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,

        swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,

        swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszającego dóbr innych osób.

§ 4. 1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

1)      organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka,

2)      wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

3)      umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

4)      umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się, co jest dobre, a co złe,

5)      kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek,

6)      wspiera aktywność dziecka,podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

7)      rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi,

8)      stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

9)      zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

10)  buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

11)  wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

12)  kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne,

13)  zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

14)  wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

15)  rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

16)  wykorzystuje naturalne sytuacjedo nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbania o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

17)  buduje wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

18)  umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

19)  tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy,

20)  współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości,

21)  tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka,

22)  umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,

23)  rozwija umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, w tym osobami starszymi,

24)  za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

25)  rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

26)  kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

27)  wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.

2.      Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania, nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań

§ 5. 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2.      Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej i zawiera:

a)      szczegółowe cele edukacyjne,

b)      opis zakładanych efektów,

c)      materiał edukacyjny do realizacji celów,

d)      wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

3.      Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

4.      Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

a)      zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,

b)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów),

c)      zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

5.      Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.

6.      Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

7.      Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8.      Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.

9.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

§ 6. 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej.

2.      Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

3.      Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 3

Podstawowe formy działalności przedszkola

§ 7. 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2.        Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1)      zajęcia kierowane i niekierowanew czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą,

2)      zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu,

3)      spontaniczna działalność dzieci,

4)      proste prace porządkowe,

5)      czynności samoobsługowe,

6)      wycieczki i uroczystości w przedszkolu,

7)      zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

8)      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

3. Przedszkole zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

4. Określony zostaje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny polegający na:

1) Zintegrowanych działaniach nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkola, w przypadku ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym.

2) Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane zgodnie z przepisami ustawy.

3) Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym w poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci;

4) Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu  na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

5) Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji prze przedszkole zadań wymienionych w §7 pkt. 3;

6) W przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.

7) W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen w których wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

5. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie uwzględnione jest  w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:

1) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;

2) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka z autyzmem, w tym zespół Aspergera.

6. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem.

7. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

8. Program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny;

9. W spotkaniach zespołu może również uczestniczyć przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

§ 8. 1. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2.    W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.

3.    Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.

4.    Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

§ 9. 1. W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych organizuje się dwa zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów przedszkola finansowane z budżetu gminy. Naukę religii przedszkole realizuje w oparciu o odrębne przepisy prawa, zamieniając na jedne z wyżej wymienionych zajęć.

2.    Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) z zachowaniem następujących kryteriów:

1)      rodzice składają w formie pisemnego oświadczenia stosowny wniosek do nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko,

2)      w ramach zajęć z religii rodzic rezygnuje z jednego rodzaju zajęć wymienionych w § 9.1.

3)      wniosek, o którym mowa w pkt 1, może zostać zmieniony przez rodziców dziecka.

3.    Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmioro wychowanków.

4.    Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu, właściwych dla danego poziomu nauczania.

5.    Dzieciom nieuczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.

6.    Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:

1)      w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupia diecezjalnego,

2)      w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

7.    Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

Rozdział 1

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

§ 10. 1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

1.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6:30- 17:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

2.      Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

3.      W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurujących przedszkolach.

4.      Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

5.      Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

§ 11. 1.Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.      Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie zapewniane przez firmę kateringową.

3.      Dzieci mają możliwość korzystania z trzech, czterech  lub pięciu posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen  przedstawionych przez firmę kateringową

4.      Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania Informacji o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym. Wszelkie zmiany dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

5.      Przedszkole pełni dyżury w dniach tworzących tzw. długie weekendy lub pomiędzy świętami Funkcjonowanie przedszkola uzależnione jest od ilości dzieci w przedszkolu zapisanych przez rodziców na dyżur. Przedszkole pełni dyżur w te dni w przypadku zgłoszenia się min 10 dzieci, których pobyt będzie całodzienny, to znaczy zostanie zamówione wyżywienie posiłków zapewnianych przez firmę cateringową w ilości 10 zestawów.

§ 12. 1.Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.

2.      Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do 29 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli.

3.      Arkusz organizacji określa w szczególności:

1)   liczbę oddziałów,

2)   liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,

3)   tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,

4)   czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,

5)   liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

6)   liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach,

7)   liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych,

8)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

5.      Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.

6.      Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.

7.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

8.      W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom, powierzając opiekę każdego oddziału:

1)   jednemu nauczycielowi – w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

2)   dwóm nauczycielom lub więcej – w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

9.      W grupie najmłodszej, oprócz nauczyciela, może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela.

10.  W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

11.  Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

12.  Czas prowadzonych zajęć, w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)      z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

2)      z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

13.  Czas realizacji bezpłatnych zajęć w przedszkolu, na których realizowana jest podstawa programowa, trwa od godz. 8.00 do godz. 13.00.

14.  Jednym oddziałem wychowanków opiekuje się dwóch nauczycieli według harmonogramu opracowanego przez dyrektora przedszkola, jedna woźna oddziałowa, a w grupach dzieci trzyletnich zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

15.  W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

16.  W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, że zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.

17.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

18.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

19.  Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

1)      sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów,

2)      łazienki dziecięce,

3)      szatnie dziecięce,

4)      salę wielofunkcyjną,

5)      gabinety specjalistów (logopeda, psycholog),

6)      ogród przedszkolny.

20.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.

21.  Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

22.  Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.

23.  Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

§ 13. 1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2.      Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3.      Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie,

2)      przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,

3)      zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola,

4)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

5)      organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

6)      wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy,

7)      spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci,

8)      dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci, instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty,

9)      ogrodzenie terenu przedszkola,

10)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych,

11)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

4.      W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy BHP i przeciwpożarowe,w szczególności poprzez:

1)      dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,

2)      oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

3)      umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola,

4)      opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych,

5)      umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych

Rozdział 3

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

§ 14. 1.Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6:30-17:00. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielowi w grupie.

2.      Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza, lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

3.      Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

4.      Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczyciela oddziału.

5.      W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 10 lat, posiada upoważnienie od rodzica oraz legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.

6.      Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, ich numery telefonów, imię i nazwisko osoby upoważnionej z jej numerem telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych.

7.      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

8.      Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

9.      O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

10.   W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt 9 podjęte zostaną następujące działania:

1)      rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka,

2)      wystosowanie listu do rodziców dziecka,

3)      wystąpienie dyrektora z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

11.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

12.  W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

13.  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.

14.  Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków dyrektor może uruchomić dodatkowe drzwi wewnątrz przedszkola oddzielające szatnię od reszty budynku, które otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola. Dyrektor wyznacza na ten czas woźną oddziałową odpowiedzialną za przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci z szatni do sal przedszkolnych.

15.  Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

16.  W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

17.  Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.

18.  Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

19.  Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

20.  Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

Rozdział 3

Sposób prowadzenia innowacji pedagogicznych

§ 15. 1. Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem jego działalności. O rodzajach i sposobach realizacji zasad innowacji i jej dokumentowaniu każdorazowo decyduje dyrektor przedszkola oraz rada pedagogiczna.

Rozdział 4

Organizacja zajęć dodatkowych

§ 16. 1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.

2.    Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć.

3.    Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4.    Dwa zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu gminy i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

5.    Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

6.    Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych w zakresie obowiązków.

7.    Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.

Rozdział 5

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 17. 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i udziela jej na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1)      niepełnosprawności,

2)      niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,

3)      szczególnych uzdolnień,

4)      specyficznych trudności w uczeniu się,

5)      zaburzeń komunikacji językowej,

6)      choroby przewlekłej,

7)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

8)      zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,

9)      trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.

4.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

6.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy, prowadząc z nim zajęcia, oraz specjaliści wykonujący zadaniaz zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:

1)      rodzicami wychowanka,

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)      innymi przedszkolami,

5)      organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

3)      zajęć rozwijających uzdolnienia.

8.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9.      Zajęcia z gimnastyki korekcyjnejorganizuje się dla dzieci wynikające z opinii specjalisty.

10.  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

11.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

12.  Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1)      rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

2)      rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

13.  Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

14.  Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków,

2)      realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym,

3)      diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci,

4)      spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych,

5)      uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych,

6)     wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

Rozdział 6

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego

§ 18. 1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

2.      Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.

3.      Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

4.      Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidulnego przygotowania przedszkolnego.

5.      Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.

6.      Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.

7.      W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

8.      Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

9.      Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

10.  Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

 

Rozdział 7

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

§ 19. 1.Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.      Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 11.

3.      Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

a)      pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)      odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,

c)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Rozdział 8

Pomoc materialna

§ 20. 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy uregulowane jest uchwałą podejmowaną przez radę gminy. Regulamin dostępny jest u dyrektora przedszkola.

2.      Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy.

3.      Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1.

4.      W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzję administracyjną.

§ 21. 1.Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

2.      Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmują  rodzice na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.

Rozdział 9

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola 

§ 22. 1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach, gdy:

1)      rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej okresu płatniczego,

2)      absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona,

3)      zachowania dziecka zagrażają bezpieczeństwu jego i innych wychowanków,

4)      rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu, działają na szkodę przedszkola.

2.      Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami ustalającymi przyczyny skreślenia dziecka z listy.

3.      Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim regulaminem. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

4.      Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

5.      Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do kuratora oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

6.      W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w przypadkach określonych w art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Rozdział 10

Zasady odpłatności za przedszkole

§ 23. 1.Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę Komorniki oraz rodziców – w formie comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

2.      Zasady odpłatności za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w przedszkolu reguluje uchwała rady Gminy Komorniki.

3.      Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

1)      opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określonego przez gminę,

2)      opłaty za wyżywienie.

3.      Odpłatność za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

4.      Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

5.      Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin oraz minut świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

6.      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: telefonicznie sms najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedniego.

7.      Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz przyjęty system ewidencji. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest skanowanie karty każdorazowo przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola.

8.      Za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole może zwolnić rodziców w sytuacji, gdy:

1) na każde kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola – ulga wynosi 25%

2) na dziecko z rodziny pobierającej zasiłek rodzinny w myśl przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) – ulga wynosi 25%.

3) na każde kolejne dziecko z rodziny pobierającej zasiłek rodzinny stosuje się dodatkową ulgę 25%   za kolejne dziecko w przedszkolu.

4) na każde dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - ulga wynosi 50 %

5) na dziecko z rodziny wielodzietnej w rozumieniu § 1 ust. 3 uchwały Rady Gminy Komorniki nr XLIX/424/2014 z dnia 31 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 5+” na terenie Gminy Komorniki – ulga wynosi 50 %.

9.      W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje max 50% zniżki.

10.  Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola. Podczas składania wniosku należy przedstawić oświadczenie z danymi niezbędnymi do ustalenia uprawnienia do zwolnienia lub ulgi.

11.  Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

12.  Zwolnić lub obniżyć opłaty ze względu na kryterium dochodowe może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola następuje na rok szkolny.

13.  W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

14.  Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiącanastępującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica dziecka, wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

15.  Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.

16.  W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

17.  W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

18.  Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.

19.  Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest z uwzględnieniem cennika firmy kateringowej. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

20.  Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia danego miesiąca.

21.  W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za zgłoszony w terminie każdy dzień nieobecności.

Rozdział 11

Współpraca przedszkola z rodzicami

§ 24 1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2.      Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.

3.      Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli, poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz rodziców. Zebrania oddziałów są protokołowane.

4.      Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1)      organizację ogólnych zebrań z rodzicami, prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola,

2)      organizacjęzebrań poszczególnych oddziałów według harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji,

3)      prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami, w zależności od potrzeb, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego,

4)      organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, np. z okazji powitania wiosny, Dnia Babci i Dziadka, Mamy i Taty, jasełek, Dnia Dziecka, wycieczek, imprez plenerowych i innych z udziałem rodziców,

5)      informacje umieszczane na aplikacji WWW.dziensmyka.edu.pl

6)       pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną,

7)      tablice informacyjne, wystawy prac dzieci,

8)      organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu,

9)      organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, odzieży czy karmy dla zwierząt itp.

§ 25. 1.Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

1)      obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanego z przebywaniem dziecka poza domem,

2)      umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych,

3)      obserwowania dzieci w kontaktach grupowych,

4)      oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

2.      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane za istotne, dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego dziecka.

3.      Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o:

1)      objęcie dziecka nauką religii,

2)      objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem.

4.      Nauczyciele oddziału na początku każdego roku szkolnego przekazują rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Harmonogram spotkań i kalendarz roku może ulec modyfikacjom w ciągu roku szkolnego na wniosek nauczyciela, dyrektora z podaniem do wiadomości rodzicom o dokonaniu zmian.

5.      Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.

6.      Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując telefon lub wiadomość za pośrednictwem aplikacji o której mowa w § 24 pkt. 5.

DZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 26. 1.Organami przedszkola są:

1)      dyrektor przedszkola,

2)      rada pedagogiczna,

3)      rady oddziałowe.

2.      Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, nakierowane na poszukiwanie nowych form i metod pracy przedszkola, realizację celów i zadań przedszkola, stałą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 

Rozdział 1

Dyrektor przedszkola

§ 27. 1.Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2.      Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, w szczególności:

a)    kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,

b)   koordynowanie opieki i wychowania dzieci i tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,

c)    sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,

d)   dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,

e)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,

f)     ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

g)    przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz propozycji sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,

h)   opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,

i)     opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,

j)     wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

k)   inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

l)     organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,

m)koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

n)   współpraca z radami oddziałowymi, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego,

2)      organizowanie działalności przedszkola, w szczególności:

a)    opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,

b)   opracowanie projektu planu finansowego przedszkola,

c)    dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

d)   sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

e)    przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych,

f)     tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

g)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, BHP i P-POŻ,

h)   dokonywanie przeglądów technicznych budynku, jego stanu technicznego, urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami,

i)     prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j)     powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego,

3)      prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, w szczególności:

a)    kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

b)   powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

c)    ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,

d)   dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

e)    przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,

f)     wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

g)    opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

h)   przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

i)     występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

j)     wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.      Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez radę pedagogiczną.

4.      Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt 8-10 i przepisami wykonawczymi do ustaw.

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

§ 28. 1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.

5.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

6.      Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.

7.      Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem, i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

a)      zatwierdzenie planów pracy,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

d)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego,

f)       ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

9.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia,

b)      projekt planu finansowego przedszkola,

c)      wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

e)      programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.

10.  Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:

a)      przygotowuje projekt statutu i zmian do statutu,

b)      uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola,

c)      może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu,

d)      uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola,

e)      wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola,

f)       wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

g)      zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

11.  Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

12.  W związku z niepowołaniem w przedszkolu rady przedszkola, jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.

13.  Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

                                                                                                        Rozdział 3

Rady oddziałowe

 § 29. 1.Rady oddziałowe są organami społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającymi jego działalność statutową, stanowiącymi reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rad oddziałowych są jawne.

2.      W skład rady oddziałowej wchodzi po trzech przedstawicieli na każdą grupę, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

5.      Rady oddziałowe współdziałają z pozostałymi organami przedszkola.

6.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rady oddziałowe gromadzą fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określane są na zebraniu z rodzicami na początku roku szkolnego.

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów przedszkola

oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi

§ 30. 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

2.      Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.

3.      Organy przedszkola zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

4.      Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

5.      Przedszkolne organy mogą zapraszać na planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

6.      Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

7.      Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tzn. radę oddziałową, w formie pisemnej.

8.      Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

9.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

10.  Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 31 niniejszego statutu.

§ 31. 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą oddziałową:

1)        do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji,

2)        przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

3)        dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,

4)        o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2.      W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.      Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.      Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5.      Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

                                                                                                DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Nauczyciele

§ 32. 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicem w celu:

1)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

2)      włączania ich w działalność przedszkola.

4.      Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

1)      wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności,

2)      planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu,

3)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4)      prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:

a)      rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji, w jakich obszarach powinni wesprzeć swoje dziecko,

b)      nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,

c)      pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

5)      właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

6)      troska i odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

7)      wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu,

8)      współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną,

9)      doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

10)  organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece,

11)  rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi,

12)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka,

13)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów,

14)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, w tym imprez mających na celu promocję przedszkola,

15)  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

16)  aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

17)  przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy,

18)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,

19)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady pedagogicznej,

20)  czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

21)  udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola,

22)  realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

5.      W przedszkolu może być zatrudniony logopeda.

6.      Do zadań logopedy należy:

a)      obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych,

b)      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej,

c)      utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom,

d)      współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej,

e)      kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę,

f)       prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych,

g)      organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć i rad szkoleniowych,

h)      prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami,

i)        opieka nad gabinetem logopedycznym.

7.      Logopeda prowadzi dziennik zajęć.

8.      Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 33. 1. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

2.      Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3.      Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

4.      Nauczyciel w wykonywaniu swoich obowiązków zachowuje się uprzejme i jest życzliwy w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami

§ 34. 1.Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

1)      przestrzegać przepisów i zarządzeń z zakresu BHP i P-POŻ, odbywać wymagane szkolenia,

2)      sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

3)      niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć,

4)      przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,

5)      dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci,

6)      udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby,

7)      niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych,

8)      zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola,

9)      przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych.

2.      Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

§ 35. 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora przedszkola. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola, przy czym przy powołaniu musi uzyskać opinię organu prowadzącego.

2.      Zastępca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem przedszkola.

 

Rozdział 2

Pracownicy obsługi i administracji

§ 36. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

2.      Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu, a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.

3.      Do podstawowych obowiązków pracownika administracyjnego należy w szczególności:

1)      przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

2)      dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,

3)      przestrzeganie zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

4)      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

5)      stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

6)      uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,

7)      przestrzeganie zasad dyscypliny pracy,

8)      prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

9)      udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,

4.      Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.

5.      Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Kodeksu Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 37. 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielami przydzielonej najmłodszej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi.

2.      Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.

3.      Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1)      spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających,

2)      współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola,

3)      opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,

4)      udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali,

5)      uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy,

6)      unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin,

7)      pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci,

8)      dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp. w przydzielonej grupie,

9)      w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni,

10)  utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,

11)  podczas nieobecności woźnej przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości,

12)  przestrzeganie przepisów BHP i P-POŻ, zabezpieczanie przed dziećmi środków czystości, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

13)  przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy i wszelkich regulaminów BHP i P-POŻ,

14)  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczyciela pracującego razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

§ 38.Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

1)   jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.,

2)   przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie,

3)   dbania o bezpieczeństwo wychowanków,

4)   przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy,

5)   taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów,

6)   współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

7)   sumiennego wykonywania obowiązków służbowych,

8)   troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

DZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

Rozdział 1

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

§ 39. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.

2.      Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym,

2)      szacunku dla swoich potrzeb,

3)      ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)      poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej,

5)      życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

6)      swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych,

7)      rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

4.      W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1)      przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,

2)      traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych,

3)      aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli,

4)      słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,

5)      szanowania wytworów pracy kolegów,

6)      szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu,

7)      dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,

8)      sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

5.      Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, o którym mowa w § 18.

6.      Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

7.      Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.

8.      W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.

Rozdział 2

Nagrody i kary

§ 40. 1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

1)   ustną pochwałą nauczyciela,

2)   pochwałą do rodziców,

3)   pochwałą dyrektora przedszkola,

4)   nagrodą rzeczową.

2.      Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

1)      ustną uwagą nauczyciela,

2)      odsunięciem od zabawy na krótki czas,

3)      odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy,

4)      czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

3.      W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

4.      Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:

1)      powiadomieniu dyrektora przedszkola,

2)      powiadomieniu rodziców dziecka,

3)      spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych,

4)      skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii,

5)      innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

§ 41. 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrania dziecka nie mogą być spinane agrafkami ani szpilkami.

2.      Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory do mycia zębów, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3.      Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

DZIAŁ VII

RODZICE 

Rozdział 1

Obowiązki rodziców 

§ 42. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2.      Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)      przestrzeganie niniejszego statutu,

2)      nie działanie na szkodę przedszkola,

3)      współdziałanie z dyrektorem przedszkola oraz nauczycielami grup,

4)      współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola,

5)      przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,

6)      respektowanie uchwał rady pedagogicznej,

7)      terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

8)      przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia; tj. bez kataru, bez kaszlu, bez podniesionej temp. ciała (podwyższona temp. ciała to ponad 37,5 st. C)

-dzieci przewlekle chore powinny posiadać stosowne zaświadczenie od lekarza specjalisty,

-dzieci uczulone, powinny posiadać stosowne zaświadczenie od alergologa o stwierdzonej alergii,

- dzieci z katarem zabarwienia innego niż przejrzysty, powinny posiadać zaświadczenie lekarza o przyczynie zabarwienia kataru, jeśli wynika on z alergii,

- dzieci z kaszlem wracające po co najmniej 7 dniowej (kalendarzowej) nieobecności dziecka, powinny posiadać zaświadczenie lekarza o możliwości utrzymania się kaszlu po przebytej chorobie.

Bez niniejszych zaświadczeń lekarskich dziecko posiadające ww. objawy będzie uznawane przez personel za chore i odsyłane do domu.

9)      rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety,

10)  bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,

11)  dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka na wniosek nauczyciela lub dyrektora, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu,

12)  zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca),

13)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

14)  przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia,

15)  zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia,

16)  zapewnienie dziecku warunków do uczęszczania dziecka w godzinach realizowania podstawy programowej obowiązkowo w godz. 8:00-13:00

17)  zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia,

18)  kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola,

19)  ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków – skorzystanie z możliwości ubezpieczenia grupowego w przedszkolu lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie indywidualne,

20)  uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole,

21)  bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania,

22)  śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 

Rozdział 2

Prawa rodziców

§ 43. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.      Rodzice mają prawo do:

1)      wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,

2)      uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

3)      pełnego dostępu ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka,

4)      wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu,

5)      zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola,

6)      zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami, w szczególności ze statutem przedszkolai innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka w przedszkolu,

7)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka,

8)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,

9)      wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej,

10)  otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami,

11)  udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych,

12)  zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

3.      Rodzice mają obowiązek:

1)      wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi,

2)      wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,

3)      angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu,

4)      osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej,

5)      zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.

6)      skanowanie karty wejść i wyjść każdorazowo przy przyprowadzeniu dziecka i odebraniu z przedszkola.

7)      nie działanie na niekorzyść placówki i organów przedszkola zgodnie z §26 pkt. 5.

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44. 1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi i administracji.

2.      Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.

3.      Dla zapewnienia znajomości treści statutu wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:

1)      umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie www.dziensmyka.edu.pl,

2)      udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

§ 45. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

2.      Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 46. Statut wchodzi w życie z dniem 1.11.2018 r.

 

 

Dyrektor przedszkola

 

Image 1

Gmina Komorniki

Image 2

UKS Grunwald

Image 3

Energoraj

Copyright © 2013. Akademia Przedszkolaka Rights Reserved.

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.