RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESRP sp. zo.o., reprezentowana przez Agnieszkę Jaszczak, z siedzibą przy ul. Czarna Droga 45, 62-064 Plewiska, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
2.  Dane kontaktowe Administratora: e-mail: agnieszka.jaszczak@esrp.pl, tel. +48 601 29 35 32. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, informowania, prowadzenia postępowań administracyjnych, zawierania i realizowania umów, archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych, realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa w zakresie kompetencji ESRP sp. z o.o, w szczególności działalności w zakresie oświaty;     Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym aktów prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi. 
4. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
1)  dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
2)  dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);
3)  dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
4)  dane dotyczące członków rodziny (imiona, stopień pokrewieństwa, etc.);
oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 
5.  Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
1)  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
2)  od Gminy Komorniki i innych organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa;
3)  innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora. 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji publicznej. 
7. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 
8. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
a.  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c.  wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
d.  przenoszenia danych osobowych;
e.  otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f.   wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
g.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z danym postępowaniem administracyjnym. 
10. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. 
12. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 

Regulamin monitoringu w Przedszkolu Publicznym „Naszych Dzieci”
z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach
    § 1 W Przedszkolu Publicznym „Naszych Dzieci” z Oddziałami Integracyjnymi zainstalowany jest monitoring wizyjny, na podstawie art. 108a ustawy – Prawo oświatowe. § 2 Celem zainstalowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki. § 3 Monitoring obejmuje swoim zasięgiem teren wewnątrz placówki oraz na zewnątrz, obejmujący tereny przyległe należące do przedszkola. Monitoring funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. § 4 Na monitoring składa się: 18 kamer rozmieszczonych w następujących miejscach: sale dydaktyczne, korytarze, klatki schodowe, plac zabaw, wejścia do budynku.   Dostęp do monitoringu posiada dyrektor przedszkola oraz osoby upoważnione prezes zarządu Agnieszka Jaszczak. Upoważnienia wydawane są przez dyrektora w formie pisemnej i obowiązują do odwołania. § 5 Osoby upoważnione do dostępu do monitoringu zostały poinformowane o zasadach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. § 6 Udostępnienie nagrania. 1.Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być na wniosek rodziców dzieci przedszkolnych, nauczycieli, dyrektora lub innych uprawnionych osób lub podmiotów. 2.Zainteresowany występuje do dyrektora przedszkola z pisemnym wnioskiem o udostępnienie monitoringu. Wniosek zawiera w szczególności podstawę prawną lub określenie interesu prawnego i jego uzasadnienie. Załącznikiem do niniejszego wniosku jest zgodna rodziców dzieci ukazanych na monitoringu na udostępnienie monitoringu. 3.Zapis z monitoringu zostaje udostępniony podmiotowi zainteresowanemu podczas spotkania, w którym uczestniczy wnioskodawca, nauczyciel, dyrektor oraz inne osoby zainteresowane, których sprawa dotyczy.   Wydanie kopii nagrania 1.Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie osobom posiadającym w tym interes lub podstawę prawną oraz uprawnionym podmiotom (organom) w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek zawiera w szczególności podstawę prawną lub określenie interesu prawnego i jego uzasadnienie. 2. Osoba lub podmiot zainteresowany zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego, w szczególności na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem o udostępnienie nagrania, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia. 3. Administrator ustala, czy jest możliwa identyfikacja osoby występującej z wnioskiem i czy danej osobie przysługuje prawo do uzyskania dostępu do nagrania, a w przypadku podmiotu lub organu – ustala, czy istnieje podstawa prawna udostępnienia nagrania. W razie potrzeby zwraca się o podanie danych niezbędnych do dokonania identyfikacji lub ustalenia podstawy prawnej. 4. Mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony praw i wolności osób fizycznych i interesu osoby zainteresowanej, jak również treść obowiązujących przepisów, Administrator ustala właściwy sposób udostępnienia nagrań z monitoringu. W szczególności, Administrator może zdecydować o: 1) udostępnieniu dostępu do treści nagrania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Administratora – przy obecności lub bez obecności innych osób, których dane są ujawniane na nagraniu, 2) udostępnieniu dostępu do treści nagrania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Administratora – z dokonaniem anonimizacji niektórych lub wszystkich danych ujawnionych na nagraniu, 3) sporządzeniu i wydaniu kopii nagrania, 4) sporządzeniu i wydaniu kopii nagrania – z dokonaniem anonimizacji niektórych lub wszystkich danych ujawnionych na nagraniu, 5) sporządzeniu i wydaniu kopii nagrania - z dokonaniem anonimizacji niektórych lub wszystkich danych ujawnionych na nagraniu lub bez takiej anonimizacji – ale wyłącznie uprawnionemu organowi publicznemu, w szczególności organowi ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, 6) odmowie udzielenia dostępu do nagrania, 7) podjęciu innych działań. Niezależnie od treści podjętej decyzji, Administrator niezwłocznie informuje w formie pisemnej osobę lub podmiot występujący z wnioskiem o sposobie rozpatrzenia wniosku. 5. Decydując o sporządzeniu kopii nagrania, Administrator wybiera odpowiedni nośnik do jej sporządzenia i zapewnia jego właściwe zabezpieczenie. 6. Kopia, o której mowa w ust. 5 jest udostępniania wyłącznie uprawnionym osobom lub podmiotom. Kopie nagrań mogą być wydawane wyłącznie w przypadku, gdy nie spowoduje to naruszenia praw innych osób fizycznych. 7. W przypadku, gdy Administrator zdecydował, że wydanie kopii jest możliwe wyłącznie na rzecz organów publicznych, w szczególności organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, a podmioty takie nie zwrócą się do Administratora o jej wydanie, kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół. Jeśli osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu przed upływem wskazanych wyżej 6 miesięcy zwróci się do Administratora z prośbą o wydłużenie 6-miesięcznego terminu, Administrator przedłuża okres przechowywania nagrania o kolejne 6 miesięcy. 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem. 9. Zapis z monitoringu podlega zaewidencjonowaniu   § 7 Dyrektor dokłada starań, aby sporządzanie, przechowywanie, udostępnianie nagrań nie stanowiło naruszenia prywatności osób znajdujących się na nagraniach. § 8 Nagrania nie są udostępniane nikomu poza szczególnymi przypadkami wynikającymi z oddzielnych przepisów prawa. § 9 Nagrania przechowuje się w Budynku przedszkola  przez okres 3 miesięcy § 10 Nagrania obejmują tylko zapis wizualny, bez zapisu audio. § 11 Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 r.
 

MONITORING WIZYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESRP sp. z o.o., reprezentowana przez Agnieszkę Jaszczak, z siedzibą przy ul. Czarna Droga 45, 62-064 Plewiska, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 2. Dane kontaktowe Administratora e-mail: Agnieszka.jaszczak@esrp.pl, tel. +48 601 29 35 32. 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e, f i art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 1) zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych, pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę - na podstawie art. 6 ust.1 lit. e, f i art. 9 ust. 2 lit. e RODO; 2) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także ochrony mienia - na podstawie art. 6 ust.1 lit. e, i art. 9 ust. 2 lit. e RODO. 5. Przetwarzaniu mogą podlegać dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie wizerunku, a także numeru rejestracyjnego pojazdu (jeśli monitoring obejmuje przestrzenie, w jakich mogą znajdować się pojazdy). 6. Monitoring wizyjny prowadzony jest w następujących pomieszczeniach:
teren budynku Administratora ul. Czarna Droga 45 w Plewiskach i teren wokół budynku Administratora. Pomieszczenia i teren objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami z napisem: „Teren monitorowany”. 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także osoby, które wykażą interes w uzyskaniu zapisu z monitoringu, a udostępnienie tych nagrań jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

8. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.  9. Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 10. Posiada Pani/Pan prawo do: 1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 3) przenoszenia danych osobowych, 4) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 11. Przebywanie na terenie lub w pomieszczeniach objętych monitoringiem wizyjnym (wskazanych w pkt. 6) powoduje, że Pani/Pana dane osobowe (określone w pkt. 5) są zbierane przez Administratora. W przypadku wizyty w jednostce lub przebywania na monitorowanym obszarze, przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt. 4. Jeżeli nie chce Pani/Pan, aby Pani/Pana dane osobowe zostały utrwalone na nagraniach z monitoringu, nie należy przebywać na terenie i w pomieszczeniach, na którym prowadzony jest monitoring wizyjny i wybrać inny sposób kontaktu z jednostką, jeśli jest przewidziany dla danej sprawy. 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
MOTTO PRZEDSZKOLA

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż”


Janusz Korczak